New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 01/29/21 -