New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 02/04/2023 -