New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 02/11/2022 -