New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 04/11/2021 -