New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 04/13/2022 -