New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 04/24/2023 -