New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 06/10/2022 -