New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 06/17/2021 -