New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 07/02/2023 -