New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 07/30/2021 -