New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 09/02/2022 -