New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 1/18/20 -