New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 10/25/19 -