New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 10/29/2021 -