New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 11/11/20 -