New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 11/30/19 -