New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 12/10/2021 -