New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 12/19/20 -