New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 2/2/20 -