New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 3/30/20 -