New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 5/27/19 -