New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 5/6/20 -