New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 6/24/19 -