New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 7/7/20 -