New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 8/11/20 -