New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 8/4/19 -