New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 9/22/19 -