New tattoo uploaded to Nasa Tsuchiya’s portfolio 9/28/20 -